Skip to main

Tòisichearan agus crìochan an leasain

Chaidh tòisichearan agus crìochan nan leasanan a leasachadh gus taic a thoirt do luchd-cleachdaidh faicsinneachd nan sgilean-meata a meudachadh taobh a-staigh ionnsachadh agus teagasg. 

Bheir iad cothroman do luchd-ionnsachaidh a ghabhail a-steach ann an còmhraidhean brìoghmhor mu leasachadh nan sgilean-meata aca agus tòiseachadh air ceanglaichean a dhèanamh eadar na h-eòlasan ionnsachaidh aca agus an saoghal obrach. 

Tòisichear an Leasain 

Faodaidh an teamplaid PowerPoint a ghabh a dheasachadh a bhith air a chleachdadh le luchd-cleachdaidh aig toiseach an leasain gus amasan ionnsachaidh agus slatan-tomhais airson soirbheachais a cho-roinneadh agus cuideachd solairidh e cothrom gus fòcas sònraichte a dhèanamh air na sgilean-meata a thèid an cleachdadh/leasachadh. 

Crìoch an Leasain 

Faodaidh an teamplaid PowerPoint a ghabh a dheasachadh a bhith air a chleachdadh le luchd-cleachdaidh aig deireadh an leasain gus ath-shùil a thoirt air na chaidh ionnsachadh agus solairidh e cothrom do luchd-ionnsachaidh gus beachdachadh agus meòrachadh air na sgilean-meata a chleachd/leasaich iad. Faodaidh cur ri pròifilean obrach dàimheil a thoirt co-theacsa a bharrachd don ionnsachadh. 

Ma tha sibh airson cuid de thòisichearan agus crìochan an leasain a chruthaich sibh leis na teamplaidean seo gus am faod sinn an cur ri an làimh airson luchd-cleachdaidh eile, nach cuiribh iad gu Sgioba an Fhoghlaim SDS aig education@sds.co.uk

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh