Skip to main

Stiùireadh agus taic

Tha‘Sgilean 4.0 - Modail sgilean gus àm ri teachd na h-Alba a dhràibheadha’ dealbhachadh modail nan sgilean-meata agus a’ mìneachadh carson a bhios leasachadh seo a’ solarachadh bun-stèidh làidir air am faod daoine an leasachadh fhèin airson àm ri teachd a bhios ag atharrachadh gu luath agus a’ fàs nas no-innseach.

Bidh toirt a-steach cainnt nan sgilean-meata le luchd-ionnsachaidh aig ìre nas tràithe an fhoghlaim a’ toirt taic dhaibh an dà chuid leis na h-atharraichean ris an tachair iad nas anmoiche nan beathannan agus gus am brosnachadh fhèin tromhpa. 

Tha an roinn seo dhen seata innealan a’ solarachadh goireasan a bhios a’ tabhachadh stiùireadh agus taic airson àrd-stiùirichean agus luchd-cleachdaidh.   

Paipear stiùireadh 

Tha am paipear seo a’ rannsachadh na prìomh dhràibhearan agus poileasaidhean a bhios a’ dearbhachadh cudrom nan sgilean agus coincheap nan sgilean-meata taobh a-staigh an fhoghlaim. 

Goireasan taic - Ri thighinn a dh’aithghearr 

Leudaichidh an roinn seo air an stiùireadh a chaidh a mhìneachadh ann an roinn ‘Leasachadh dòigh-obrach nan sgilean’ a’ Phàipear- stiùiridh agus solaraichidh e goireasan a bharrachd a chuidicheas mothachas agus cion an luchd-chleachdaidh/ionnsachaidh a mheudachadh gus cànan nan sgilean-meata a ghabhail a-steach. 

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh