Skip to main

Lonnsachadh Proifeasanta

Tha Sgioba an fhoghlaim SDS air sreath goireasan Ionnsachadh Proifeasanta Fad-dreuchd (CLPL) a chruthachadh gus taic a thoirt do luchd-chleachdaidh leis an tuigse a th’ aca air sgilean-meata.   

Le bhith a’ cleachdadh measg de mhodailean ionnsachadh-d, bùthan-obrach air loidhne agus aghaidh ri aghaidh, bidh luchd-cleachdaidh: 

  • a’ togail eòlais air na prìomh dhràibhearan agus poileasaidhean air cùl fighe a-steach sgilean thar a’ churraicealaim 
  • a’ faighinn cothroman airson meòrachadh air practas a tha ann an-dràsta 
  • ag aithneachadh nan ath-cheuman a dh’fheumar a ghabhail 
  • a’ faighinn molaidhean air mar a dh’fhaodar fighe a-steach na sgilean-meata a thoirt air adhart ann an dòigh so-riaghladh agus seasmhach. 

Tha tuairisgeulan agus ceanglaichean ri bhideothan tòiseachaidh nam modailean agus nam bùthan-obrach a tha againn mar-thà rim faighinn fodha.   

Fighe a-steach sgilean - Tha am bùth-obrach seo a’ beachdachadh air carson a tha leasachadh nan sgilean cho cudromach agus a’ coimhead air cuid de na dùbhlain agus dòighean-obrach practaigeach airson sgilean a dhèanamh nas lèirsinneach, a’ togail cànan choitcheann nan sgilean, agus a’ fighe sgilean a-steach thar a’ churraicealaim.  

A’ pròifileadh nan sgilean a’ cleachdadh Mo Shaoghal Obrach - Tha am bùth-obrach seo a’ rannsachadh ciamar am faod Mo Shaoghal Obrach taic a thoirt do dòigh-obrach cunbhalach agus leantainneach airson sgilean a phròifileadh a chuidicheas luchd-ionnsachaidh gus na sgilean aca aithneachadh, mìneachadh agus glacadh. Tha e a’ toirt a-steach nan sgilean-meata mar frèam-obrach cumanta comasach nan sgilean agus na h-innealan agus goireasan Mo Shaoghal Obrach a bheir taic ri seo; a’ gabhail a-steach pròifil sgilean Mo Shaoghal Obrach a thèid leis an luchd-ionnsachaidh air an slighe aca tro agus às dèigh na sgoile.  

 

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh