Skip to main

Innealan neach-ionnsachaidh

A’ solarachadh cothroman do luchd-ionnsachaidh gus am faod iad fhèin-sgrùdadh a dhèanamh air na beachdan aca mar a chuireas leasachadh nan sgilean-meata aca taic riutha anns an comas aca meòrachadh air na rinn iad agus aithneachadh na h-ath roinnean air am feum iad fòcas a dhèanamh. 

Le bith a’ cleachdadh an sreath innealan fhèin-sgrùdaidh còmhla ri luchd-ionnsachaidh ann an dòigh structaraichte bithear a’ toirt taic don chomas aca a bhith nan luchd-ionnsachaidh neo-eisimeileach agus an tuigse aca doimhneachadh. 

Cuibhle fhèin-luachadh an neach-ionnsachaidh – ri thighinn a dh’aithghearr 

Tha na goireasan seo fhathast fo leasachadh

Duilleag-obrach roinnean leasachaidh an neach-ionnsachaidh - ri thighinn a dh’aithghearr 

Tha na goireasan seo fhathast fo leasachadh

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh