Skip to main

Frèam-obrach airson Adhartas

Thathar a’ leasachadh an fhrèam-obrach airson adhartas ann an com-pàirticheas le luchd-cleachdaidh bho air feadh na h-Alba agus tha e a’ cleachdadh dealbhan nan sgilean-meata air am mìneachadh ann an ‘Sgilean 4.0 - Modail sgilean gus àm ri teachd na h-Alba a dhràibheadh

Tha e solaraichte mar stiùireadh gus taic a thoirt do luchd-cleachdadh ann am measadh a dhèanamh air adhartas leasachadh sgilean-meata an luchd-ionnsachaidh thar na h-ìrean CfE.

Taobh a-staigh gach bòrd tha eisimpleirean den choltas a dh’fhaodadh a bhith air leasachadh gach sgil-meata airson luchd-ionnsachaidh bho thràth bhliadhnaichean gu àrd ìre. Chan eil na h-eisimpleirean air an toirt seachad mion agus chaidh an solarachadh mar toiseach tòiseachaidh gus taic a thoirt do thuigse.

Eisimpleir Frèam-obrach airson Adhartas: Fòcasachadh, Neònachas, Conaltradh

 

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh