Skip to main
02 February 2023

A’ chiad tachartas dhreuchdan ann an Gàidhlig do phàrantan is luchd-cùraim

Scotland's career services

Tha Leasachadh Sgilean na h-Alba (SDS) a’ tabhann a’ chiad oideachadh-lìn aca a-riamh ann an Gàidhlig gus cuideachadh a thoirt do phàrantan is luchd-cùraim sgoilearan a tha a’ beachdachadh air an cànan ionnsachadh no a tha ag ionnsachadh a’ chànain gu làithreach.

Bidh an seisean bhiortail (Diciadain 8 Gearran aig 6:30f) a’ co-roinn fiosrachadh mu sheirbheis dhreuchdan na h-Alba a thuilleadh air togail air na buannachdan co-cheangailte ri bhith ag ionnsachadh Gàidhlig airson obraichean san àm ri teachd.

Web And Social Gaelic Webinar 8223 1

Thuirt Derek MacCoinnich, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig aig SDS: “Is e seo a’ chiad uair a tha sinn air tachartas air-loidhne a lìbhrigeadh do luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh Alba air fad.

Tha tachartasan roimhe air a bhith a’ cuimseachadh air ceàrnaidhean ionadail sònraichte le àireamh àrd sa cheud de luchd-labhairt Gàidhlig.

“Bheir an seisean seo comhairle do phàrantan agus luchd-cùraim sgoilearan ann am P7 gu ÀS3 air feadh na dùthcha gu lèir, mun raon fharsaing de chothroman dhreuchdan a tha rim faotainn ann an Gàidhlig.

“Tha prìomh àiteachan cosnaidh far am faod Gàidhlig a bhith na buannachd, gu h-àraid ann am foghlam, a’ gabhail a-steach cùram-chloinne agus tràth-bhliadhnaichean; roinnean cruthachail is ealain; seirbheisean eadar-theangachaidh is leasachadh cànain, agus turasachd is aoigheachd.”

Faodaidh daoine a thighinn don t-seisean air-loidhne a-mhàin air Diciadain 8 Gearran aig 6:30f le clàradh an seo.