Skip to main
29 July 2022

Taic ga tabhann do chòrr is 140,000 Sgoilearan albannach le toraidhean nan deuchainnean aca

Scotland's career services Youth employment CIAG

Tha dùil gum faigh sgoilearan Albannach toraidhean nan deuchainnean Àrd-Ìre, Nàiseanta agus Adhartach aca air 9 Lùnastal 2022.

Bidh cothrom aig timcheall air 142,000 sgoilear - còmhla ri am pàrantan agus an luchd-cùraim - taic fhaighinn leis na toraidhean aca tro loidhne-chuideachaidh sònraichte aig Leasachadh Sgilean na h-Alba a tha a’ toirt seachad comhairle neo-eisimeileach mu dhreuchdan.

Agus i a-nis air a bhith a’ ruith fad 30 bliadhna, bidh loidhne-chuideachaidh Leasachadh Sgilean na h-Alba 0808 100 8000 fosgailte fad seachdain bho 8m Dimàirt 9 Lùnastal gus taic a thoirt do dhuine sam bith a tha feumach air cuideachadh leis na roghainnean agus na h-ath cheumannan aca.

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville: “Tha Loidhne-chuideachaidh Toraidhean Leasachadh Sgilean na h-Alba na dheagh àite airson comhairle, fiosrachaidh agus stiùireadh, agus bhrosnaichinn daoine òga, agus am pàrantan is luchd-cùraim, an goireas luachmhor seo a chleachdadh ma tha ceistean aca mu na roghainnean is ath cheumannan aca, no ma tha feum aca air beagan a bharrachd fois-inntinn.

Results Helpline Sds Corporate Article Image

Bidh comhairlichean dhreuchdan Leasachadh Sgilean na h-Alba an làthair gus comhairle a thoirt seachad mu cholaistean agus oilthighean na RA, Dearbhadh is Clioraigeadh, preantasachdan, obraichean no fiù ’s obair shaor-thoileach.

Thuirt Sharon Nic an t-Saoir, Ceannard Fiosrachadh Dhreuchdan, Comhairle agus Stiùiridh aig a’ bhuidhinn sgilean nàiseanta: “Tha fios againn gun robh mar a fhuaradh toraidhean eadar-dhealaichte do dh’òigridh agus an teaghlaichean thairis air an dà bhliadhna mu dheireadh, agus ged a cùisean a’ faireachdainn nas àbhaistiche a-nis, tha tòrr iomagain is mì-chinnt fhathast ann do sgoilearan, pàrantan agus luchd-cùraim.

“Tha e cudromach misneachd a thoirt do dhaoine, ge b’ e dè na toraidhean a th’ aca, gu bheil ar comhairlichean ann gus taic agus comhairle eòlach a thoirt seachad air na diofar roghainnean aca, ge b’ e far a bheil iad ann an Alba.”

Chuir Connect, buidheann Albannach a tha ag obair gus dèanamh cinnteach gu bheil prìomh àite aig pàrantan ann am foghlam, ìmpidh air daoine fònadh gu loidhne-chuideachaidh Leasachadh Sgilean na h-Alba cuideachd.

Thuirt an Ceannard ùr, Patrick McGlinchey, a chaidh a chur an dreuchd bho chionn ghoirid: “Faodaidh latha nan toraidhean an t-uamhas de dh’fhaireachdainnean làidir adhbharachadh. Tha an cothrom còmhradh a bhith agad le cuideigin a tha fiosrachail agus neo-phàirteach cho luachmhor. Tha sinn a’ brosnachadh a h-uile duine, a’ gabhail a-steach phàrantan agus luchd-cùraim, an t-seirbheis fheumail seo aig Leasachadh Sgilean na h-Alba a chleachdadh.”

Is e an àireamh airson Loidhne-chuideachaidh nan Toraidhean 2022 0808 100 8000. Uairean fosglaidh, Dimàirt 9 agus Diciadain 10 Lùnastal - 8m gu 8f: Diardaoin 11 agus Dihaoine 12 Lùnastal – 9m gu 5f; Diluain 15 gu Diciadain 17 Lùnastal – 9m gu 5f.

A bharrachd air an loidhne-chuideachaidh shònraichte a bhios a’ ruith gu 17 Lùnastal, faodaidh daoine òga agus am pàrantan no luchd-cùraim tadhal air an ionad Leasachadh Sgilean na h-Alba ionadail aca (tadhal air https://www.myworldofwork.co.uk/centres/ gus an oifis ionadail agad a lorg), rachaibh chun na làraich-lìn  My Word of Work, no bruidhinn gu dìreach ri comhairliche dhreuchdan sgoile airson taic fad na bliadhna.