Share this page

X

Skills Development Scotland's draft Gaelic Language Plan for 2020-2023 is now out for public consultation. The plan will remain open for this period of consultation from 11 September 2020 to 23 October 2020.

SDS is committed to the support and development of the Gaelic language and, as a major national public body in Scotland, we recognise that we make a significant contribution to the recognition of Gaelic as an economic and cultural asset for Scotland.

This is the third iteration of our Gaelic Language Plan. It builds on our experience of implementing previous plans and includes more ambitious activities for SDS going forward.

Our new Plan continues to demonstrate our organisational commitment to the ambitions set out in the National Gaelic Language Plan 2018-2023, to:

  • Increase the use of Gaelic
  • Increase the learning of Gaelic
  • Promote a positive image of Gaelic

Building on our work to date, we will continue to take forward a range of key activities, focused on the needs of individuals, business and the economy, enabling a sustainable future for Gaelic in Scotland.

Stakeholders, partners and members of the public are invited to take part in this consultation, by emailing any comments or queries regarding the content of the plan to Derek.MacKenzie@sds.co.uk before the closing date.

11 September 2020

Gaelic Language Plan 2020-23 Draft – September 2020

Our third GLP sets out a formal structure for our support of the Gaelic language, with new initiatives and clear targets.

Co-chomhairleachadh Poblach Plana Cànain Gàidhlig

Tha an dreach Plana Cànan Gàidhlig airson Leasachadh Sgilean na h-Alba airson 2020-2023 a-nis a muigh airson co-chomhairleachadh poblach. Bidh am plana fosgailte airson an co-chomhairleachaidh poblach bho 11 Sultain 2020 gu 23 Dàmhair 2020.

Tha SDS dealasach a thaobh taic agus leasachadh airson an cànan Gàidhlig agus mar prìomh bhuidheann poblach nàiseanta ann an Alba, tha sinn ag aithneachadh gu bheil sinn a cur gu mòr ri bhith a toirt aithne don Ghàidhlig mar mhaoin eaconamach agus chultarail airson Alba.

Is e seo an treas Plana Cànain Gàidhlig againn. Bidh e a togail air ar eòlas air planaichean a chuir an gnìomh roimhe agus a’ toirt a-steach gnìomhan nas àrd-amas airson SDS a dol air adhart.

Tha an Plana Gàidhlig ùr againn a leantainn le bhith a’ nochdadh ar dealas eagrachail do na rùintean a tha air am mìneachadh sa Phlana Nàiseanta Gàidhlig 2018-2023:

  • Meudaich cleachdadh na Gàidhlig
  • Meudaich ionnsachadh na Gàidhlig
  • Cuir air adhart ìomhaigh adhartach den Ghàidhlig

A togail air an obair againn gu seo, cumaidh sinn oirnn a toirt air adhart raon de phrìomh ghnìomhachd, le fòcas air feumalachdan dhaoine, gnìomhachas agus an eaconamaidh, a bheir comas do àm ri teachd seasmhach don Ghàidhlig ann an Alba.

Tha sinn a toirt cuireadh do luchd-ùidh, com-pàirtichean agus buill den phoball pàirt a ghabhail sa cho-chomhairle seo, le bhith a cur post-d le beachdan no ceistean sam bith a thaobh susbaint a phlana gu Derek.Mackenzie@sds.co.uk ron cheann-latha dùnaidh.

 

 

Back to News & Events